شعر پاییز

مهر و آبان ~ مهر و آبان

با آذر ~ با آذر

سه ماه پاییزه ~ سه ماه پاییزه

هم سرده هم گرمه

گریه بده ~ گریه بده  ~ بچه ها ~ بچه ها

باید که بخندیم ~ باید که بخندیم

ها ها ها

/ 2 نظر / 17 بازدید
نانا

آفرین پسر عزیزم. چه شعر قشنگی خوندی [بغل]