کشاورزی

دویدم و دویدم

به مزرعه رسیدم

تو باغ و دشت و صحرا کشاورزا رو دیدم

دیدم چقدر کار می کنن

زمین رو آباد می کنن

درختا رو سم می زنن

به موقع، آب و کود می دن

وقتی که میوه ها رسید

مزرعه دار اونا رو چید

میون بازار می بره

هرکسی که خواست، می خره

میوه ها رو ما می خوریم

شکر خدا رو می کنیم

/ 1 نظر / 19 بازدید
مهناز

عاشق شعر خوندنتم عزیزم [بغل]